Algemene Voorwaarden  
 

"DJ Store.nl", kantoorhoudende te Dirksland aan de Watertoren 53A is een onderdeel van RL Showequipment (hierna te noemen: "DJS"), 
ingeschreven in het handelsregister te s-Gravenhage onder nummer 52290506.
BTW nr. NL 850379301 B01

1a.
 Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") is DJS. De wederpartij is de klant.


b.
 Uitsluitend deze AV van DJS maken deel uit van alle offertes, aan- en verkoopovereenkomsten met klanten in en buiten Nederland door aanvaarding van het aanbod van DJS door de klant resp. aanvaarding door DJS van de bestelling/opdracht van de klant, behoudens schriftelijke afwijking.


c.
 Standaardvoorwaarden van de klant gelden uitsluitend, indien en voorzover deze schriftelijk door DJS zijn aanvaard en zulks steeds met behoud van toetsing aan de redelijkheid en billijkheid.


2a.
 Alle offertes, waaronder prijslijsten, van DJS zijn geheel vrijblijvend.


b.
 De prijzen van DJS zijn, steeds in Nederlands courant, incl. B.T.W. en exclusief kosten terzake transport en verzekering, en worden aangepast behoudens andersluidende overheidsvoorschriften.


c.
 Een bedrag van €15,- administratiekosten zal in rekening worden gebracht indien:

- een door de klant goedgekeurde incasso om wat voor reden dan ook wordt gestorneerd 
- een bestelling door de klant wordt geannuleerd 

3a. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of contant bij aflevering in Nederlands courant zonder enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore van DJS of op een van haar bankrekeningen.

b.
 Bezwaren tegen een factuur en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij DJS te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.


c. Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan DJS over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 6 procent per maand of een gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling is DJS gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

d.
 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder die van een incassobureau of advocaat, voortvloeiend uit het ondeugdelijk, niet of niet-tijdig nakomen door de klant van de overeenkomst, komen geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €150,- exclusief BTW.


4a.
 De eigendom van de goederen gaat eerst over na ontvangst van het gehele factuurbedrag door DJS.


b.
 Bij niet-tijdige betaling is DJS steeds gerechtigd de apparatuur terug te nemen, onverminderd het recht op betaling van het gefactureerde bedrag. De klant zal daartoe aan DJS onbelemmerde toegang verlenen.


c.
 Zolang de wederpartij niet de eigendom der goederen heeft verworven, is hij niet gerechtigd de afgeleverde goederen te vervreemden, te belenen, te verpanden, fiduciair in eigendom over te dragen, onder hypothecair verband te brengen, onder te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel ook uit zijn bedrijf te (doen) brengen.


5a.
 Bij levering berust het risico voor het tenietgaan van de goederen buiten schuld van DJS bij DJS tot het moment van de feitelijke aflevering van de goederen aan de klant, die daarna zodanig risico draagt. Bij te installeren apparatuur door DJS blijft het risico voor het buiten schuld van DJS tenietgaan van deze apparatuur geheel bij de klant.

b.
 Levering kan door DJS geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld, indien het werk bij DJS of de fabrikant der goederen geheel of gedeeltelijk stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van DJS. Alsdan zal de leveringstijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het uitstel van de levering. Bij verlenging is DJS nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg-)schade of verlies.
c. 
Beschadigde goederen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.

d. 
De klant heeft de geleverde goederen op zicht voor een periode van 14 werkdagen na ontvangst. De klant heeft het recht om in deze periode, om wat voor reden dan ook,  de geleverde goederen te retourneren. De goederen dienen in originele ,onbeschadigde en gesloten verpakking te worden verstuurd. 


e. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen. 

f. 
Retourzendingen of ruiling: 

Binnen zeven werkdagen na aankoop kunt u aangeven dat u uw aankoop, wilt ruilen of retourneren. Dit is mogenlijk mits het product niet gebruikt is ,in originele ,onbeschadigde en ongeopende verpakking is. De voor het product betaalde prijs ontvangt u uiterlijk binnen 30 dagen retour. Voordat u een artikel retour zendt dient u te beschikken over een retouracceptatie; dit krijgt u nadat u via "mijn account" een retouraanvraag heeft ingediend. Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw produkt, neemt u dan contact op met onze klantenservice. De kosten voor het opsturen van uw produkt naar de fabrikant zijn voor uw eigen rekening. DJS draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Eventueel in rekening gebrachte verzend- en / of betaalkosten worden niet terugbetaald.
LET OP APPARATUUR WAAR SOFTWARE WORDT BIJGELEVERD KAN NIET WORDEN GERUILD OF RETOUR GENOMEN WORDEN 

6.
 Uitgezonderd Produktenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparaten alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van DJS is DJS nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg-)schade hoger dan de factuurwaarde van het aan de klant geleverde aan apparatuur jegens de klant en/of derden. Indien en voorzover zodanige beperking van schadevergoeding rechtens niet mogelijk mocht blijken, zal zodanige schadevergoeding alsdan nimmer hoger zijn dan het redelijkerwijs door DJS te verzekeren bedrag der schaden per gebeurtenis, indien en voorzover zodanige verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering zal geven, en zulks steeds indien en voorzover de geleverde apparatuur is aangewend voor de uiteindelijke bestemming.


7. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, stillegging resp. liquidatie van het bedrijf of overlijden van de klant, is DJS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst na sommatie of ingebrekestelling de overeenkomst(en) terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken c.q. vervallenverklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van DJS, waaronder in elk geval begrepen diens recht de schade te verrekenen met een door de wederpartij in handen van DJS gestorte waarborgsom.

8. Alle geleverde goederen zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke de toeleveranciers/niet-detaillisten van DJS op de goederen verlenen. Reparaties worden verricht ter keuze van DJS door de officiële importeur of de toeleverancier van DJS van de goederen, door DJS zelf dan wel door derden in opdracht van DJS verricht. De garantie terzake de verrichte reparatie is slechts de garantie verleend door de reparateur dan wel die verleend door DJS, indien de reparatie is verricht door DJS dan wel een derde in opdracht van DJS, welke reparatiegarantie van DJS slechts geldt gedurende een termijn van 30 dagen. 


Algemene Voorwaarden Kadobon DJ Store.nl 

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op kadobonnen die worden aangeboden door de DJStore.nl.
Door gebruik te maken van de DJStore.nl kadobon stemt u in met de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kadobonnen, die worden aangeboden door DJStore.nl.

De kadobonnen die door DJStore.nl worden uigegeven zijn uitsluitend inwisselbaar voor producten die worden aangeboden op www.djstore.nl . 
De kadobonnen kunnen niet ingewisseld worden op producten waar, ten tijde van de aankoop, een prijsactie of promotionele actie op rust.

Iedere kadobon is voorzien van een unieke code.
Dit kan een nummercode zijn, een tekstcode of een combinatie van beide.
Iedere kadobon/code wordt slechts éénmaal verstrekt.
U dient de kadobon en de code zorgvuldig te bewaren.
Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal, in geval van gebruik van de code door onbevoegde derden of in geval van verlies waaronder tevens begrepen het -per ongeluk- kwijt raken van de kadobon. 
Alleen originele kadobonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan djstore.nl te worden verstrekt.

DJstore behoudt zich het recht voor om een kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele kadobon waarin de code is opgenomen en om, in geval van oneigenlijk gebruik, alsnog betaling in geld te verlangen.

Om een kadobon online te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de winkelwagen te plaatsen.
Daarna kunt u de code, die rechtsonder op de kadobon staat, invullen bij het veld opmerkingen.

Kadobonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
Kadobonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
De restwaarde van de kadobon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte kadobon, dient het
verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Het is niet toegestaan kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

De kadobon is voorzien van een geldig-tot-en-met-datum. 
Na deze datum zal DJStore de kadobon niet meer accepteren en zal de waarde die vermeld staat op de kadobon komen te vervallen.

Deze kadobonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
DJStore.nl zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. 
Wij raden u aan om de kadobon voorwaarden telkens voor het gebruik van een kadobon te raadplegen. 
Blijft u na ingaan van de wijzigingen kadobonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde kadobon voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden Laagste prijs garantie  DJ Store.nl 

De laagste prijs garantie ( cadeaucode ) kunt u gebruken voor al uw aankopen met een minimale bestedings waarde van € 200,00.
De cadeaucode is geldig voor een periode van 3 maanden.

De laagste prijs garantie geldt alleen bij alle winkels of webwinkels maar niet op " Bedrijven zonder adres en alleen een 06 telefoon nummer. op o.a. marktplaats , speurders , ebay "